Kanban Guide in English wersja Polska

pobierz przewodnik Kanban (wersja Polska) tutaj

Jeśli nie, przewijaj dalej, aby przeczytać wersję online.

Looking to download the guide?

If not, keep scrolling to read the online version
Click Here

Spis treści

Po co powstał przewodnik po Kanbanie

Grudzień 2020

Niniejszy przewodnik określa minimalny zestaw reguł obowiązujących w Kanbanie i ma stanowić ujednolicający punkt odniesienia dla związanej z nim społeczności. Zaprezentowana tu strategia, opierająca się na podstawach Kanbana, obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z dostarczaniem wartości i wyzwaniami organizacyjnymi.

Każde użycie słowa Kanban w dokumencie odnosi się do kompletnego zestawu pojęć opisanych w tym przewodniku.

Purpose of the Kanban Guide

December 2020

By reducing Kanban to its essential components, the hope is that this guide will be a unifying reference for the community. By building upon Kanban fundamentals, the strategy presented here can accommodate the full spectrum of value delivery and organizational challenges.

Any use of the word Kanban in this document specifically means the holistic set of concepts in this guide.

 

Definicja Kanbana

Kanban jest strategią optymalizacji przepływu wartości przez proces, który jest opartym o wizualizację systemem wciągania pracy (ang. pull-based system). Istnieje wiele sposobów definiowania, czym jest wartość, uwzględniających na przykład potrzeby konsumentów, użytkowników, organizacji lub środowiska.

Kanban składa się z następujących trzech praktyk stosowanych łącznie:

 • Definiowanie i wizualizacja przepływu pracy (ang. workflow) 
 • Aktywne zarządzanie jednostkami pracy (ang. work items) w tym przepływie
 • Udoskonalanie tego przepływu pracy

Praktyczną implementację powyższych praktyk Kanbana nazywamy zbiorczo systemem Kanban. Osoby, które biorą udział w dostarczaniu wartości przez system Kanban, nazywamy członkami systemu Kanban.

Definition of Kanban

Kanban is a strategy for optimizing the flow of value through a process that uses a visual, pull-based system. There may be various ways to define value, including consideration of the needs of the customer, the end-user, the organization, and the environment, for example.

Kanban comprises the following three practices working in tandem:

 • Defining and visualizing a workflow
 • Actively managing items in a workflow
 • Improving a workflow

In their implementation, these Kanban practices are collectively called a Kanban system. Those who participate in the value delivery of a Kanban system are called Kanban system members.

Do czego używać Kanbana?

Zasadniczą częścią definicji Kanbana jest pojęcie przepływu (ang. flow). Przepływ to przemieszczanie się potencjalnej wartości przez system, w którym jest ona wytwarzana. Ponieważ celem większości przepływów pracy jest optymalizacja wartości, strategią w Kanbanie jest optymalizacja tej wartości poprzez optymalizację przepływu. Optymalizacja niekoniecznie oznacza maksymalizację. Optymalizacja wartości oznacza raczej dążenie do uzyskania równowagi pomiędzy skutecznością, wydajnością i przewidywalnością tego, jak przebiega praca:

 • Skuteczny przepływ pracy dostarcza odbiorcom tego, czego chcą wtedy, kiedy tego potrzebują. 
 • Wydajny przepływ pracy w optymalny sposób wykorzystuje dostępne zasoby do dostarczenia wartości.
 • Bardziej przewidywalny przepływ pracy pozwala trafnie prognozować dostarczanie wartości z akceptowalnym stopniem niepewności.

Strategią w Kanbanie jest spowodowanie, by członkowie systemu wcześniej zadali właściwe pytania w ramach ciągłego dążenia do osiągnięcia tych celów. Optymalizacja wartości jest możliwa tylko poprzez uzyskanie trwałej równowagi pomiędzy tymi trzema aspektami procesu.

Kanban może działać z praktycznie każdym przepływem pracy, stąd jego zastosowanie nie ogranicza się do żadnej konkretnej branży lub dziedziny. Przykładowo Kanban jest z powodzeniem stosowany przez specjalistów w finansach, marketingu, służbie zdrowia czy przy tworzeniu oprogramowania.

Why use Kanban?

Central to the definition of Kanban is the concept of flow. Flow is the movement of potential value through a system. As most workflows exist to optimize value, the strategy of Kanban is to optimize value by optimizing flow. Optimization does not necessarily imply maximization. Rather, value optimization means striving to find the right balance of effectiveness, efficiency, and predictability in how work gets done:

 • An effective workflow is one that delivers what customers want when they want it.
 • An efficient workflow allocates available economic resources as optimally as possible to deliver value.
 • A predictable workflow means being able to accurately forecast value delivery within an acceptable degree of uncertainty.

The strategy of Kanban is to get members to ask the right questions sooner as part of a continuous improvement effort in pursuit of these goals. Only by finding a sustainable balance among these three elements can value optimization be achieved.

Because Kanban can work with virtually any workflow, its application is not limited to any one industry or context. Professional knowledge workers, such as those in finance, marketing, healthcare, and software (to name a few), have benefited from Kanban practices.

Teoria Kanbana

Kanban czerpie z ugruntowanej teorii przepływu, w tym między innymi:

 • myślenia systemowego (ang. systems thinking),
 • zasad Lean,
 • teorii kolejek (wielkość partii i kolejki),
 • teorii zmienności i kontroli jakości.

Ciągłe doskonalenie systemu Kanban na podstawie tych teorii jest jednym ze sposobów, za pomocą których organizacje mogą próbować optymalizować dostarczanie wartości.

Teorie, na których opiera się Kanban, są postawą dla wielu istniejących metodyk i metod zorientowanych na wytworzenie wartości. Dzięki istniejącym podobieństwom Kanban może i powinien być użyty jako rozszerzenie tych technik.

Kanban Theory

Kanban draws on established flow theory, including but not limited to:

 • systems thinking,
 • lean principles,
 • queuing theory (batch size and queue size),
 • variability, and quality control.

Continually improving a Kanban system over time based on these theories is one way that organizations can attempt to optimize the delivery of value.

The theory upon which Kanban is based is also shared by many existing value-oriented methodologies and frameworks. Because of these similarities, Kanban can and should be used to augment those delivery techniques.

Praktyki w Kanbanie

Definiowanie i wizualizacja przepływu pracy

Optymalizacja przepływu wymaga zdefiniowania, czym ten przepływ jest w konkretnym przypadku. Jednoznaczne i wspólne zrozumienie przez członków systemu Kanban, czym jest przepływ w kontekście ich pracy, nazywamy Definicją Przepływu Pracy (ang. Definition of Workflow, w skrócie DoW). DoW jest podstawowym pojęciem w Kanbanie. Wszystkie inne elementy niniejszego przewodnika w znacznym stopniu zależą od tego, jak zdefiniowany jest przepływ pracy.

Członkowie systemu Kanban muszą stworzyć Definicję Przepływu Pracy (DoW), która zawiera co najmniej wszystkie wymienione poniżej elementy:

 • Definicję tego, czym są poszczególne jednostki wartości przepływające przez proces. Te jednostki wartości nazywamy  jednostkami pracy
 • Definicję tego, kiedy praca nad jednostkami pracy rozpoczyna się i kończy się w ramach przepływu pracy. W przepływie pracy mogą znajdować się różne punkty rozpoczynania i kończenia pracy dla poszczególnych rodzajów jednostek pracy.
 • Jeden lub więcej zdefiniowanych stanów w przepływie pracy (ang. workflow states), przez które jednostki pracy przepływają od rozpoczęcia do zakończenia. Wszystkie jednostki pracy, dla których praca się rozpoczęła i nie została jeszcze zakończona, stanowią pracę w toku (ang. work in progress, w skrócie WIP).
 • Określenie sposobu kontrolowania ilości pracy w toku (WIP) od momentu jej rozpoczęcia do zakończenia. 
 • Jawne zasady przepływu elementów pracy od jej rozpoczęcia do zakończenia poprzez poszczególne stany w przepływie pracy. 
 • Oczekiwany poziom obsługi (ang. service level expectation, w skrócie SLE), czyli prognozę czasu, w jakim jednostka pracy powinna przepłynąć od punktu rozpoczęcia do punktu zakończenia.

Członkowie systemu Kanban ze względu na okoliczności, w jakich pracują, często potrzebują dodatkowych elementów Definicji Przepływu Pracy (DoW), takich jak wartości, zasady i umowy robocze. Istnieje wiele możliwych opcji i źródeł pomagających w podjęciu decyzji o ich wykorzystaniu, jest to jednak tematyka wykraczająca poza zakres niniejszego przewodnika.

Wizualizację Definicji Przepływu Pracy (DoW) nazywamy tablicą kanbanową (ang. Kanban board). Niezbędne jest zapewnienie widoczności na tablicy przynajmniej kluczowych elementów Definicji Przepływu Pracy (DoW), dających informacje potrzebne do zapewnienia optymalnego działania przepływu pracy i ułatwiające proces jego ciągłego doskonalenia.

Nie ma konkretnych wytycznych dotyczących tego, jak wizualizacja powinna wyglądać, lecz musi ona umożliwiać wspólne zrozumienie sposobu dostarczania wartości. Należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty Definicji Przepływu Pracy (np. jednostki pracy, zasady) wraz ze wszelkimi innymi czynnikami specyficznymi dla kontekstu systemu Kanban, które mogą wpływać na działanie procesu. Wyobraźnia członków systemu Kanban jest jedynym ograniczeniem w wyborze sposobu zapewnienia przejrzystości przepływu.

Kanban Practices
Defining and Visualising the Workflow

Optimizing flow requires defining what flow means in a given context. The explicit shared understanding of flow among Kanban system members within their context is called a Definition of Workflow (DoW). DoW is a fundamental concept of Kanban. All other elements of this guide depend heavily on how workflow is defined.

At minimum, members must create their DoW using all of the following elements:

 • A definition of the individual units of value that are moving through the workflow. These units of value are referred to as work items (or items).
 • A definition for when work items are started and finished within the workflow. Your workflow may have more than one started or finished points depending on the work item.
 • One or more defined states that the work items flow through from started to finished. Any work items between a started point and a finished point are considered work in progress (WIP).
 • A definition of how WIP will be controlled from started to finished.
 • Explicit policies about how work items can flow through each state from started to finished.
 • service level expectation (SLE), which is a forecast of how long it should take a work item to flow from started to finished.

Kanban system members often require additional DoW elements such as values, principles, and working agreements depending on the team’s circumstances. The options vary, and there are resources beyond this guide that can help with deciding which ones to incorporate.

The visualization of the DoW is called a Kanban board. Making at least the minimum elements of DoW transparent on the Kanban board is essential to processing knowledge that informs optimal workflow operation and facilitates continuous process improvement.

There are no specific guidelines for how a visualization should look as long as it encompasses the shared understanding of how value gets delivered. Consideration should be given to all aspects of the DoW (e.g., work items, policies) along with any other context-specific factors that may affect how the process operates. Kanban system members are limited only by their imagination regarding how they make flow transparent.

Aktywne zarządzanie jednostkami pracy w przepływie pracy

Aktywne zarządzanie jednostkami pracy w przepływie pracy może przybierać różne formy, w tym między innymi:

 • Kontrolowanie ilości pracy w toku (WIP).
 • Unikanie gromadzenia się jednostek pracy na dowolnym etapie przepływu pracy. 
 • Zapewnienie, że jednostki pracy nie zalegają w przepływie pracy, zwłaszcza w odniesieniu do oczekiwanego poziomu obsługi (SLE). 
 • Odblokowywanie zablokowanych jednostek pracy.

Powszechną praktyką jest regularne sprawdzanie, jak przebiega aktywne zarządzanie jednostkami pracy przez członków systemu Kanban. Niektórzy mogą w tym celu odbywać codzienne spotkanie, ale nie ma formalnego wymogu dokonywania takich przeglądów ani regularnego spotykania się, o ile aktywne zarządzanie jednostkami pracy odbywa się w inny sposób.

Actively Managing Items in a Workflow

Active management of items in a workflow can take several forms, including but not limited to the following:

 • Controlling WIP.
 • Avoiding work items piling up in any part of the workflow.
 • Ensuring work items do not age unnecessarily, using the SLE as a reference.
 • Unblocking blocked work.

A common practice is for Kanban system members to review the active management of items regularly. Although some may choose a daily meeting, there is no requirement to formalize the review or meet at a regular cadence so long as active management takes place.

Kontrolowanie ilości pracy w toku (WIP)

Członkowie systemu Kanban muszą jawnie kontrolować liczbę jednostek pracy znajdujących się w przepływie pracy, czyli takich, dla których praca rozpoczęła się, ale jeszcze się nie zakończyła. Zazwyczaj kontrola ta polega na określeniu liczby jednostek pracy lub slotów/tokenów na tablicy kanbanowej, które nazywane są limitami WIP (ang. WIP limits). Przykładowo, limit WIP może obejmować jednostki pracy w jednej kolumnie, w grupie kilku kolumn/potoków/obszarów tablicy albo całą tablicę.

Efektem ubocznym kontrolowania ilości pracy w toku (WIP) jest powstanie systemu wciągania pracy (ang. pull system). Nazwa związana jest z tym, że członkowie systemu Kanban rozpoczynają pracę nad jednostką pracy (wciągają albo podejmują ją) tylko po otrzymaniu jasnego sygnału, że mogą to zrobić. Tym sygnałem jest spadek liczby jednostek pracy w przepływie pracy (WIP) poniżej limitu określonego w Definicji Przepływu Pracy (DoW). Członkowie systemu Kanban powinni też powstrzymać się od wciągania/podejmowania do poszczególnych etapów w przepływie pracy jednostek pracy w liczbie przekraczającej zdefiniowane limity WIP. W wyjątkowych przypadkach mogą zgodzić się na wciągnięcie jednostek pracy w liczbie przekraczającej limit WIP, ale nie powinno to być rutyną.

Kontrolowanie ilości pracy w toku (WIP) nie tylko pomaga utrzymać przepływ, ale często poprawia skupienie członków systemu Kanban, ich zaangażowanie i współpracę. Wszelkie dopuszczalne odstępstwa od kontrolowania ilości pracy w toku powinny być jawnie zdefiniowane jako część Definicji Przepływu Pracy (DoW).

Controlling Work In Progress

Kanban system members must explicitly control the number of work items in a workflow from start to finish. That control is usually represented as numbers or slots/tokens on a Kanban board that are called WIP limits. A WIP limit can include (but is not limited to) work items in a single column, several grouped columns/lanes/areas, or a whole board.

A side effect of controlling WIP is that it creates a pull system. It is called a pull system because Kanban system members start work on an item ( pulls or selects) only when there is a clear signal that there is capacity to do so. When WIP drops below the limit in the DoW, that is a signal to select new work. Members should refrain from pulling/selecting more than the number of work items into a given part of the workflow as defined by the WIP Limit. In rare cases, system members may agree to pull additional work items beyond the WIP Limit, but it should not be routine.

Controlling WIP not only helps workflow but often also improves the Kanban system members’ collective focus, commitment, and collaboration. Any acceptable exceptions to controlling WIP should be made explicit as part of the DoW.

Oczekiwany poziom obsługi (SLE)

SLE jest prognozą czasu, w którym jednostka pracy powinna przepłynąć przez przepływ pracy od punktu rozpoczęcia do punktu zakończenia. SLE składa się z dwóch części: spodziewanego czasu i prawdopodobieństwa związanego z tym czasem (np. „85% jednostek pracy zostanie ukończonych w osiem dni lub wcześniej”). Wartość SLE powinna wynikać z historycznych danych o czasie cyklu (ang. cycle time) i zostać uwidoczniona na tablicy kanbanowej. Jeśli historyczne dane o czasie cyklu nie są jeszcze dostępne, należy przyjąć najbardziej prawdopodobną wartość, dopóki nie będzie wystarczającej ilości danych pozwalających do prawidłowego wyliczenia SLE.

Service Level Expectation

The SLE is a forecast of how long it should take a single work item to flow from started to finished. The SLE itself has two parts: a period of elapsed time and a probability associated with that period (e.g., “85% of work items will be finished in eight days or less”). The SLE should be based on historical cycle time, and once calculated, should be visualized on the Kanban board. If historical cycle time data does not exist, a best guess will do until there is enough historical data for a proper SLE calculation.

Udoskonalanie przepływu pracy

Po stworzeniu jawnej Definicji Przepływu Pracy (DoW), członkowie systemu Kanban są odpowiedzialni za ciągłe jej doskonalenie w celu uzyskania lepszej równowagi pomiędzy skutecznością, wydajnością i przewidywalnością. Informacje pochodzące z wizualizacji i miar kanbanowych (ang. Kanban metrics) wskazują, jakie zmiany w Definicji Przepływu Pracy (DoW) mogą być najkorzystniejsze.

Powszechną praktyką jest dokonywanie cyklicznych przeglądów Definicji Przepływu Pracy (DoW) i wprowadzanie w niej niezbędnych zmian. Nie ma jednak wymogu, by czekać z takimi zmianami na formalne spotkanie odbywające się co jakiś czas. Członkowie systemu Kanban mogą i powinni wprowadzać zmiany od razu, jeśli wymaga tego bieżąca sytuacja. Brak również zalecenia, że zmiany w przepływie pracy mają być dokonywane wyłącznie ewolucyjnie, małymi krokami. Jeśli wizualizacja i miary kanbanowe wskazują na konieczność wprowadzenia dużej zmiany, członkowie systemu Kanban powinni jej dokonać.

Improving the Workflow

Having made the DoW explicit, the Kanban system members’ responsibility is to continuously improve their workflow to achieve a better balance of effectiveness, efficiency, and predictability. The information they gain from visualization and other Kanban measures guide what tweaks to the DoW may be most beneficial.

It is common practice to review the DoW from time to time to discuss and implement any changes needed. There is no requirement, however, to wait for a formal meeting at a regular cadence to make these changes. Kanban system members can and should make just-in-time alterations as the context dictates. There is also nothing that prescribes improvements to workflow to be small and incremental. If visualization and the Kanban measures indicate that a big change is needed, that is what the members should implement.

Miary kanbanowe

Zastosowanie Kanbana wymaga zbierania i analizowania minimalnego zestawu miar przepływu (ang. flow metrics). Odzwierciedlają one aktualną kondycję i wydajność systemu Kanban i pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji o sposobie dostarczania wartości.

Cztery obowiązkowe miary przepływu, które należy śledzić, to:

 • Praca w toku (WIP): Liczba jednostek pracy rozpoczętych i wciąż nieukończonych. 
 • Przepustowość (ang. throughput): Liczba jednostek pracy ukończonych w jednostce czasu. Należy pamiętać, że miarą przepustowości jest dokładna liczba jednostek pracy. 
 • Wiek jednostki pracy (ang. work item age): Czas, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia pracy nad tą jednostką do chwili obecnej. 
 • Czas cyklu: Czas, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia pracy nad jednostką pracy do momentu jej ukończenia.

Moment rozpoczęcia pracy i jej ukończenia, rozważany przy określaniu powyższych czterech obowiązkowych miar przepływu, określony jest w Definicji Przepływu Pracy (DoW) stworzonej przez członków systemu Kanban.

Członkowie systemu Kanban mogą odwoływać się do powyższych miar za pomocą dowolnych nazw pod warunkiem, że korzystają z nich w sposób opisany w niniejszym przewodniku.

Miary same w sobie są bez znaczenia, jeśli zawarte w nich informacje nie są wykorzystywane w jednej lub więcej z trzech praktyk kanbanowych. Dlatego zalecana jest wizualizacja miar za pomocą wykresów. Nie ma znaczenia, jakiego rodzaju wykresy są używane, o ile umożliwiają wspólne zrozumienie aktualnej kondycji i wydajności systemu Kanban.

Miary przepływu przedstawione w niniejszym przewodniku stanowią jedynie minimum niezbędne do działania systemu Kanban. Członkowie systemu Kanban mogą i często powinni korzystać z dodatkowych miar właściwych dla ich kontekstu, które pomogą podejmować świadome decyzje na podstawie zgromadzonych danych.

Kanban Measures

The application of Kanban requires the collection and analysis of a minimum set of flow measures (or metrics). They are a reflection of the Kanban system’s current health and performance and will help inform decisions about how value gets delivered.

The four mandatory flow measures to track are:

 • WIP: The number of work items started but not finished.
 • Throughput: The number of work items finished per unit of time. Note the measurement of throughput is the exact count of work items.
 • Work Item Age: The amount of elapsed time between when a work item started and the current time.
 • Cycle Time: The amount of elapsed time between when a work item started and when a work item finished.

For these mandatory four flow measures, started and finished refer to how the Kanban system members have defined those terms in the DoW.

Provided that the members use these metrics as described in this guide, members can refer to any of these measures using any other names as they choose.

In and of themselves, these metrics are meaningless unless they can inform one or more of the three Kanban practices. Therefore, visualizing these metrics using charts is recommended. It does not matter what kind of charts are used as long as they enable a shared understanding of the Kanban system’s current health and performance.

The flow measures listed in this guide represent only the minimum required for the operation of a Kanban system. Kanban system members may and often should use additional context-specific measures that assist data-informed decisions.

Uwaga końcowa

Praktyki i miary kanbanowe są niezmienne. O ile wykorzystanie jedynie wybranych elementów Kanbana jest możliwe, efektem tego nie jest Kanban. System Kanban może i prawdopodobnie powinien być uzupełniany innymi zasadami, metodykami i technikami, ale minimalny zestaw praktyk, miar oraz duch optymalizacji wartości musi zostać przy tym zachowany.

Endnote

Kanban’s practices and measures are immutable. Although implementing only parts of Kanban is possible, the result is not Kanban. One can and likely should add other principles, methodologies, and techniques to the Kanban system, but the minimum set of practices, measures, and the spirit of optimizing value must be preserved.

Historia Kanbana​

Kanban w obecnym stanie wywodzi się z systemu produkcyjnego Toyoty – Toyota Production System (i wszystkiego, co go poprzedzało) oraz ludzi takich jak Taiichi Ohno i W. Edwards Deming. Zbiór praktyk związanych z pracą intelektualną, obecnie określanych powszechnie jako Kanban, powstał głównie w zespole firmy Corbis w 2006. Praktyki te szybko rozpowszechniły się na dużą i zróżnicowaną społeczność międzynarodową, która nadal ulepsza i rozwija to podejście.

History of Kanban

The present state of Kanban can trace its roots to the Toyota Production System (and its antecedents) and the work of people like Taiichi Ohno and W. Edwards Deming. The collective set of practices for knowledge work that is now commonly referred to as Kanban mostly originated on a team at Corbis in 2006. Those practices quickly spread to encompass a large and diverse international community that has continued to enhance and evolve the approach.

Podziękowania

Oprócz wszystkich, którzy pomogli w rozwoju Kanbana na przestrzeni lat, chcemy w szczególności podziękować następującym osobom za ich wkład w niniejszy przewodnik:

 • Yuvalowi Yeretowi i Steve’owi Porterowi za ich początkowy wkład w fundamentalne koncepcje tu zawarte.
 • Emily Coleman za inspirację do poszerzenia definicji wartości.
 • Ryanowi Ripleyowi i Toddowi Millerowi za pomoc w opracowaniu wielu materiałów pomocniczych, na których opiera się ten przewodnik. 
 • Julii Wester, Colleen Johnson, Josemu Casalowi i Jean-Paulowi Bayleyowi za wnikliwe recenzowanie wczesnych szkiców.
 • Dave’owi Westowi i Ericowi Naiburgowi za staranne rozważenie tego, co powinno znaleźć się w ostatecznej opublikowanej wersji.
 • Deborah Zenke za korektę.
Acknowledgments

In addition to all who helped to develop Kanban over the years, we would like to thank the following individuals specifically for their contributions to this guide:

 • Yuval Yeret and Steve Porter for their initial contribution of foundational concepts.
 • Emily Coleman for the inspiration to broaden the definition of value.
 • Ryan Ripley and Todd Miller for helping to develop much of the supporting materials upon which this guide is based.
 • Julia Wester, Colleen Johnson, Jose Casal, and Jean-Paul Bayley for being insightful reviewers of the early drafts.
 • Dave West and Eric Naiburg for their careful consideration of what should be in the final published version.
 • Deborah Zanke for editing.

Licencja

Ta praca jest licencjonowana przez Orderly Disruption Limited i Daniel S. Vacanti, Inc. na podstawie międzynarodowej licencji Creative Common Attribution 4.0.

Licence

This work is licensed by Orderly Disruption Limited and Daniel S. Vacanti, Inc. under a Creative Common Attribution 4.0 International License.

Podziękowania dla tłumaczy

Tę wersję tłumaczenia przewodnika po Kanbanie przygotowali Rafał Markowicz i Andy Brandt. Podziękowania dla Jakuba Gizy za przekazane uwagi i korekty.

Glosariusz

Tłumacząc niniejszy przewodnik na język polski, posłużyliśmy się polskimi nazwami na wszystkie elementy Kanbana, podając ich anglojęzyczne odpowiedniki w nawiasach. Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich tych terminów.

Termin w języku angielskim Polskie tłumaczenie
Cycle time Czas cyklu
Definition of Workflow Definicja Przepływu Pracy
Flow Przepływ
Flow metric Miara przepływu
Kanban board Tablica kanbanowa
Kanban metric Miara kanbanowa
Pull system System wciągania pracy
Pull-based system System wciągania pracy
Service level expectation Oczekiwany poziom obsługi
Systems thinking Myślenie systemowe
Throughput Przepustowość
WIP limit Limit pracy w toku
Work in progress Praca w toku
Work item Jednostka pracy
Work item age Wiek jednostki pracy
Workflow Przepływ pracy
Workflow state Stan w przepływie pracy

Informacje Kontaktowe

Rafał Markowicz

Rafał Markowicz

Developer, Professional Scrum Trainer and Professional Kanban Trainer

Andy Brandt

Andy Brandt

Experienced manager & entrepeneur, Senior Consultant at Code Sprinters, Scrum.org Trainer

Scroll to Top